Infolinia czynna: poniedziałek–piątek 8–16

Regulamin

Start / Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ZERPOL

I. Podstawowe pojęcia.

1. Sprzedawca – Zakład P.U.H. ZERPOL Agnieszka Kubiak-Górska z siedzibą: 62-230 Witkowo ul. Bolesława Chrobrego 9, NIP 7842237686, REGON 300996579, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną ………………., za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu

II. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym ……………..
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient bez zaakceptowania regulaminu nie ma możliwości złożenia zamówienia.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez ……………….., 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
3. Wszystkie ceny podane na stronie Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4. Ceny wyświetlane na stronie są wiążące w chwili złożenia zamówienia.
5. Wszelkie oferty promocyjne zawarte na stronie Sprzedawcy są ważne do wyznaczonego na stronie terminu lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
6. Wszelkie informacje dotyczące wartości zamówionych produktów oraz kosztów przesyłki widoczne są w „Twój koszyk” podczas procesu realizacji zamówienia oraz dodatkowo przesłane są na adres e-mail Klienta w automatycznym potwierdzeniu, po dokonaniu zamówienia.
7. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
9. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
1. e-mail – biuro@zerpol.pl
2. telefon – 505997775 lub 502560427
3. adres korespondencyjny – ZERPOL ul. Bolesława Chrobrego 9 62-230 Witkowo
10. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
11. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia.

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem paczkomatów In Post lub firmy kurierskiej DPD.
2. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) InPost paczkomat – płatność kartą/przelew bankowy: 17 zł brutto.
3. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) firma kurierska DPD płatność kartą/przelew bankowy: 25 zł brutto.
4. Koszty dostawy dotyczą dostaw na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Zamówienia rozpatrywane są przez obsługę sklepu w terminie trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia, przy czym zamówienia dokonane w piątek po godz. 13.00, w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w najbliższych dniach roboczych po w/w dniu. Na czas oczekiwania składa się nie tylko czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu, ale również czas dostarczenia przesyłki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie danych adresowych.
6. Każde zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę w postaci wiadomości przesłanej automatycznie na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość potwierdzająca zawiera rodzaj i ilość zamówionego towaru, ceny jednostkowe poszczególnych towarów, jak i łączną cenę zamówienia wraz z kosztami przesyłki.
7. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu na magazynie. W sytuacji, gdy towar będący przedmiotem zamówienia jest w danej chwili niedostępny w magazynie, Klient informowany jest o etapie i terminie realizacji zamówienia i może podjąć decyzję o modyfikacji zamówienia, anulowaniu zamówienia lub możliwości przesunięcia terminu dostawy.

V. Formy płatności.

Przelew bankowy tradycyjny na na konto podane w zamówieniu. Płatność za pobraniem (kurier DPD), Szybkie płatności online.

VI. Ogólne zasady gwarancji.

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu wraz wypełnionym „Drukiem zgłoszenia naprawy”.
2. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
3. Reklamowany towar Nabywca dostarcza do Sprzedawcy na własny koszt.
4. Reklamowany towar należy nadać przesyłką na adres: Zakład P.U.H. ZERPOL Agnieszka Kubiak-Górska ul. Bolesława Chrobrego 9 62-230 Witkowo
5. Zgłoszenie reklamacyjne Nabywca składa na „Druku zgłoszenia naprawy” znajdującym się na stronie (w zakładce: regulamin sklepu). Druk zgłoszenia powinien być wypełniony czytelnie oraz podpisany przez Nabywcę.
6. W momencie gdy Nabywca decyduje się na wysyłkę reklamowanego towaru, przesyłka powinna być wyraźnie oznaczona napisem „reklamacja”.
7. Reklamowany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony podczas wysyłki. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego zabezpieczenia, lub jego braku, podczas transportu od Nabywcy do Sprzedawcy.
8. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do żądań Nabywcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, jednak nie powinien przekroczyć 28 dni roboczych.
9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z powodu złego użytkowania, niezgodnego przeznaczeniem lub złego przechowywania oraz nieodpowiedniej konserwacji.
10. Gwarancja nie obejmuje rzeczy których stan wskazuje na to, że były one naprawiane poza Sprzedawcą.
11. Gwarancja nie obejmuje przedmiotów ulegających naturalnemu zużyciu.
12. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
13. W przypadku gdy gwarancja wygasła naprawa będzie miała charakter odpłatny. Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania o kosztach naprawy.
14. Naprawy pogwarancyjne przyjmowane będą wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres biuro@zerpol.pl
15. Nie zastosowanie się Nabywcy do „Ogólnych warunków gwarancji” może prowadzić do zdecydowanego wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji.

VII. Reklamacja.

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121).
2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
5. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
12. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
13. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 4 pkt c niniejszego regulaminu.
14. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
15. W przypadku gdy Klient przy odbiorze przesyłki stwierdzi jej uszkodzenie, powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować sprzedawcę o zaistniałej sytuacji. Jeżeli paczka z zewnątrz nie jest uszkodzona, a w środku znajduje się uszkodzony towar, należy wezwać kuriera (w dniu odebrania przesyłki), oraz spisać protokół szkody. O uszkodzeniu przesyłki należy poinformować sprzedawcę w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki. W przypadku dni wolnych od pracy w kolejnym dniu roboczym.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ZERPOL Agnieszka Kubiak-Górska ul. Bolesława Chrobrego 9 62-230 Witkowo
4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy ZERPOL Agnieszka Kubiak-Górska ul. Bolesława Chrobrego 9 62-230 Witkowo
6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub innego, wcześniej ustalonego z Konsumentem.
8. Konsument nie ponosi kosztów zwrotu Towaru Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ust.
9. W sytuacji gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, wtedy Sprzedawca zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia (art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Dz.U. z 2014r. poz. 827).
10. Odstąpienie nie dotyczy rzeczy na zamówienie,są to wszystkie przedmioty z indywidualnym nadrukiem. W przypadku tabliczek adresowych z własną nazwą ulicy również nie przysługuje odstąpienie od zakupu.

IX. Dane osobowe.

1. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w zakładce Polityka prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.
2. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
3. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

X. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Zakład P.U.H. ZERPOL Agnieszka Kubiak-Górska. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.